Úvodní > Pojištění > Pojištění průmyslu a měst

Pojištění průmyslu a měst

Pojištění majetku

Pojištění firemního majetku poskytuje ochranu movitého i nemovitého majetku Vaší firmy pro případ události živelného charakteru, např. před požáry, povodněmi, tíhou sněhu, krupobitím, vodovodními škodami, ale i v případě odcizení a vandalismu. Pojistíme též Vaši elektroniku, stroje, plavidla, exponáty na výstavách, stavby. Rádi pro Vás připravíme speciální nabídku pojištění.

Poskytujeme tyto druhy pojištění majetku:

Pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu, za niž odpovídá provozovatel zdravotnického zařízení. Zdravotnickým zařízením se rozumí privátní ordinace lékařů, lékárny, nemocnice či sanatoria, a to jak nestátní, tak i státní.

Tento produkt v sobě zahrnuje následující druhy pojištění:

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu Vás zabezpečí pro případ potřeby uhradit škodu způsobenou jinému subjektu, k níž došlo v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností.

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu

Z pojištění obecné odpovědnosti za škodu vyplácí pojišťovna věcné, finanční a jiné škody, které pojištěný způsobil jinému subjektu v souvislosti s jeho podnikatelskou činností.

Předmět pojištění

Pojištění přepravy

Pojištění přepravy je určené k ochraně věcí, zásilek a dalších událostí spojených s přepravou.

Poskytujeme tyto druhy pojištění přepravy:

Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení provozu je určeno k ochraně Vašich podnikatelských aktivit. Jeho podstatou je kompenzovat případy, kdy vzniknou finanční ztráty způsobené přerušením nebo omezením provozu Vaší firmy.

Předmět pojištění

Pojišťovna v případě pojistné události uhradí mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění, nájemné včetně leasingových splátek, veškeré placené služby, materiálové náklady vynaložené v době odstávky provozu, odpisy, silniční daň a daň z nemovitosti, pojistné, ušlý provozní hospodářský výsledek atd.

Tento produkt Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případy:

Taková situace musí nastat následkem nahodilé události, předem specifikované v pojistné smlouvě (živelní škoda či jiné).

Program pro pojištění měst a obcí

Program pro pojištění měst a obcí je speciálně připraven tak, aby vyhovoval specifickým pojistným potřebám měst, obcí a subjektů zřizovaných obcemi. Produkt zahrnuje komplexní pojistnou ochranu – kromě pojištění movitého i nemovitého majetku i pojištění odpovědnosti.

Hlavní výhody Programu pro pojištění měst a obcí:

  • přizpůsobí se potřebám konkrétní obce nebo města
  • komplexně pojistí obecní majetek a odpovědnost
  • celý pojistný program uzavřete v rámci jedné smlouvy
  • v ČR unikátní široká nabídka pojištění odpovědnosti za škody
  • výhodná cena

Zdroj: www.koop.cz

Kde nás najdete

Copyright 2020, Všechna práva vyhrazena