Úvodní > Pojištění > Pojištění vozidel

Pojištění vozidel

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, též nazývané povinné ručení, je povinně smluvní pojištění odpovědnosti, jehož základním účelem je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla. Podmínky sjednávání a plnění pojistné smlouvy v ČR upravuje zákon č. 168/1999 Sb., jenž mj. stanoví, že povinné ručení musí být uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci včetně vozidel, která jsou pouze ponechána na pozemní komunikaci.

Info o zelené (bílé kartě)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje nebo ponechá na pozemní komunikaci vozidlo bez pojištění odpovědnosti, za což jí může být uložena pokuta v rozmezí 5 000–40 000 Kč. Pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož tuzemského vozidla, je vlastník tohoto vozidla povinen nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci nebo osvědčení o technickém průkazu tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence. Pokud tak neučiní, dopustí se přestupku, a za toto jednání mu může být uložena pokuta v rozmezí 2 500–20 000 Kč. Pokuta 1 500–3 000 Kč může být uložena, pokud řidič vozidla nepředloží příslušníkům policie ČR zelenou (bílou) kartu, nebo doklad o hraničním pojištění.

Podle § 24c zákona č. 168/1999 Sb. jsou vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ručení, počínaje 1. lednem 2009 povinni České kanceláři pojistitelů uhradit zákonný příspěvek do Garančního fondu za každý den, kdy není vozidlo pojištěno.

Tento příspěvek byl v roce 2015 zrušen z důvodu výskytu častých neoprávněných výzev ze strany ČKP. V posledních letech se počet nepojištěných vozidel výrazně zvýšil a to byl hlavní důvod k další úpravě zákona o povinném ručení. ČKP má od 1.1. 2018 příspěvky od nepojištěných řidičů vymáhat za každý den bez pojištění, ale v důsledku změny systému by nemělo docházet k předešlým pochybením.

Pokuty za každý nepojištěný den dle druhu vozidla od 1.1.2018

Vybraná kategorie vozidla Denní sazba vybíraná ČKP
Motocykl dle objemu 4–25 Kč
Osobní vozidlo 30–93 Kč
Nákladní vozidlo do 3,5 t 86 Kč
Sanitka 94 Kč
Autobus nad 5 t 160–290 Kč
Tahač 563 Kč

 

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění, na rozdíl od povinného ručení, tedy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, se jedná o dobrovolné smluvní pojištění. Základní pojištění se sjednává pro minimalizaci rizik na vozidle či jeho části pro pojistná nebezpečí typu havárie, odcizení, vandalismu či živelních události (označováno jako All Risk) nebo pouze pro ochranu některých z výše uvedených (např. pouze havárie či pouze odcizení). V pojistných podmínkách či v samotné pojistné smlouvě nalezneme případy, pro které toto pojištění platí.

Základní pojištění

Základní pojištění se vztahuje na pojistné události, které během trvání pojištění nastanou na území států, ležících na geografickém území Evropy, pokud v pojistné smlouvě není uvedeno jinak. Pojistnou události je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, a se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. Za pojistnou událost jsou považovány i případy poškození, zničení nebo odcizení pojištěné věci, kterým pojištění nebo oprávněný uživatel pojištěného vozidla prokazatelně nemohl zabránit a které vznikly v příčinné souvislosti s pojistnou události. Za nahodilou skutečnost se nepovažuje skutečnost způsobená pojistným nebezpečím, které je důsledkem úmyslného jednání nebo opomenutí pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby, osob jim blízkých nebo jiné osoby z podnětu těchto osob.

Doplňkové pojištění

Podobně jako u povinného ručení si i u tohoto pojištění můžeme vybrat z celé škály doplňkových připojištění. Jako jedny z nejdůležitějších a často nejvyužívanějších jsou zřejmě asistenční služby, pojištění zavazadel či pojištění skel. Doplňkové pojištění lze sjednat pouze k vozidlu uvedenému v pojistné smlouvě, a to společnou pojistnou smlouvou. Tato doplňková pojištění nelze sjednat samostatně. Platnost doplňkových pojištění je shodná s platností smlouvy pojištěného vozidla, se kterým byla sjednána, a to také platí pro územní platnost doplňkových pojištění.

Asistenční služby

Součástí havarijního pojištění bývají i asistenční služby. Důležité je rozlišovat, které služby vám asistenční služba zdarma proplatí a které jenom zprostředkuje. Mezi běžné služby patří:

Jedná se o řadu nadstandardních služeb, které souvisí s pojištěním. Pojišťovny je mají v základní nabídce, nebo je nutné si je zvlášť přiobjednat. Asistenční služby by měly především pomoci řidiči v nouzi. Může se tak jednat například o bezplatnou pomoc technika, bezplatný odtah vozu či zapůjčení nového. Asistenční služba řeší často i přidružené náklady při nehodě, pokud jsou skutečně nezbytné. Rozsah služeb určuje každá pojišťovna individuálně a klient si může vybrat tu, která odpovídá jeho potřebám. 

Spoluúčast

Havarijní pojištění se sjednává se spoluúčasti oprávněné osoby na škodě. Spoluúčastí se pak rozumí částka, kterou se oprávněná osoba podílí na úhradě škody vzniklé pojistnou událostí.

 

ASTORIE a. s. doporučuje: 

     

Ostatní partneři:

   

Kde nás najdete

Copyright 2021, Všechna práva vyhrazena